Föreningens stadgar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Stormens öga.

§ 2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Gävle kommun.

§ 3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

§ 4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av levande rollspel.

§ 5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 7 Medlemmar
Som medlem antas intresserade som godkänner dessa stadgar och betalar medlems avgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som all varligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängda medlemmar måste diskuteras på nästa årsmöte. Då endera avstängningen upphävs eller så utesluts medlemmen. Styrelsen eller ett årsmöte kan endast upphäva avstängning och uteslutning.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlems värvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra styrelsemedlemmar.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen kan kanditera till någon styrelsepost.

§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§ 11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behörighet.
 3. Val av mötets ordförande.
 4. Val av mötets sekreterare.
 5. Val av två personer att justera protokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året.
 7. Ekonomisk berättelse för förra året.
 8. Revisorernas berättelse för förra året.
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
 10. Årets verksamhetsplan.
 11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift.
 12. Val av årets styrelse.
 13. Val av årets revisor.
 14. Val av årets valberedare.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

§ 12 Extra årsmöte
Om styrelse, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar önskar så kan ett extra årsmöte genomföras. Det krävs dock ett giltigt krav för att genomföras. Vid extra årsmöte sköts kallelsen av den som krävt mötet. För att vara ett giltigt möte måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§ 14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Dock så har inte ordförande någon rösträtt. Men vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten.

§ 15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§ 16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska om möjligt föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.